Utbildning för chefer och HR

Personlighetstest HumanGuide

Personlighetsteorin Åtta boxar – kärnan i HumanGuide®-koncepten


Kärnan i HumanGuide®-koncepten är ett personlighetstest, som är utvecklat av Rolf Kenmo, Humankonsult AB. Testet är baserat på en förenklad version av Leopold Szondis (1893-1986) personlighetsteori. Syftet med testet är att öka förståelsen för både sin egen och andras personlighet. Genom att du ökar din självkännedom kopplat till en personlighetsteori, så förstår du dig själv bättre. Därmed ökar även din förståelse för andras sätt att vara, vilket i sin tur ger dig bättre möjligheter för en god samverkan med andra. Människor är olika, men hur ofta beaktar vi det i vardagen?

PROFILUTBUD:

Personprofil - en självskattning av den egna personligheten

Testet tar ca 15 min att genomföra. Resultatet visas i form av ett antal typiska egenskaper, som var och en har en fram- och baksida. Framsidan gäller när en egenskap används på ett bra sätt. Baksidan gäller när användningen är utvecklingsbar t ex när man överdriver egenskapen.
Testet genomförs på internet. Man får sedan profilen i PDF-format via mejl. Efter genomfört test bokas ett möte tillsammans med en konsult, som hjälper till att tolka resultatet och dess konsekvenser.

Personkemianalys – utveckling av samarbeten mellan två personer

Metoden går ut på att öka förståelsen för varandra och därigenom reducera ev. samarbetsproblem. Som ett första steg gör parterna var för sig en Personprofil som presenteras individuellt av en konsult. Därefter träffas man gemensamt tillsammans med konsulten för genomgång av likheter och olikheter. Det blir sedan ett underlag kring ett fördjupat samtal kring hur samarbetet kan underlättas framöver.

Teorin bygger på att lika faktorer fungerar oftast bra tillsammans och att det är mest olikheterna som skapar irritation och konflikter. Att vara olika är dock viktigt på en arbetsplats. Kan vi använda olikheterna som komplement till varandra, så kan samarbetet växa. För att det ska ske kan en genomgång av varandras profiler vara värdefull. Till sist utformar man en överenskommelse kring hur man bäst ska ta tillvara på varandras styrkor och hur man ska hantera det som irriterar eller skapar konflikter i samarbetet.


Teamkemianalys – utveckling av samarbeten i arbetsgrupper

Analysen syftar till att man tar fram ett teams styrkor och risker med utgångspunkt från teamets arbetsuppgifter. Vilka drivande och bromsande egenskaper finns i teamet och hur förhåller vi oss till varandra på bästa sätt? Varje medarbetare gör en mindre personprofil som lyfter fram vilka styrkor varje individ i arbetsgruppen har. Det kan göras med olika ambitionsnivå. I ett team är mångfald ofta en viktig aspekt för att nå bästa möjliga resultat. Finns det medlemmar som har unika egenskaper bör de lyftas fram som något positivt, istället för att andra ska reta sig på dessa olikheter. Alla egenskaper har fördelar (styrkor), som är viktiga för teamets resultat, om de används på bästa sätt.

 

BOKA ETT DATUM

Personlighetstest HumanGuide

Pris: enligt offert

Anmäl ditt intresse Anmäl